Job Opportunities

หัวหน้าแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานนครราชสีมา) (1 Position)

Job Description :

บริหารงานด้านการผลิตสินค้า และงานบรรจุสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด ให้เป็นไปตาม Forecast ของฝ่ายขาย โดยคำนึงถึงคุณภาพ, ปริมาณ, วัตถุดิบ,  เครื่องมืออุปกรณ์ และมีค่า Operation Cost ที่เหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• กำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต โดยมีความเพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายขาย และอยู่ภายใต้การควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม
• กำกับดูแลให้มีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เหมาะสม พร้อมกับมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ
• จัดทำแผนการผลิตรายวันเพื่อให้สามารถทันกับความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ควบคุมและวางแผนการเตรียมวัตถุดิบและภาชนะบรรจุให้เพียงพอต่อการผลิตและบรรจุในแต่ละช่วงเวลา
• ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์
• ตรวจสอบกำกับและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามระบบงานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดจนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ตรวจสอบและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ชี้นำและพัฒนางานด้านการผลิตสินค้า และนำมาปรับใช้กับบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพ
• รายงานผลการดำเนินงาน, ปัญหา, อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม
• ปฏิบัติงานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายQualification :

• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatronics, Industrial, Electrical, Mechanical
   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโท สาขา Mechatronics, 
   Industrial, Electrical, Mechanical หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี
• พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี