Job Opportunities

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) (1 Position)

Job Description :

จัดเตรียม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านการตลาด โครงการก่อสร้างถนน จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประสานงาน และจัดหาสื่อในการอบรมสัมนาของหน่วยงานการขายและการตลาดภายในประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดเพื่อนำมาประมวลและจัดทำรายงานสรุปเสนอฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
• จัดทำ Presentation ด้านการขายและการตลาด เพื่อใช้ในการนำเสนอฝ่ายบริหาร ลูกค้า และเพื่อนำเสนอในงานอบรมสัมนาที่เกี่ยวข้อง
• จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการตลาดตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
• วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)
• จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการสำรวจความต้องการและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
• วางแผนและกำหนดแนวทางในการทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
• จัดหาและนำเสนอของชำร่วยตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายและการตลาด
• จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมสัมนา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายQualification :

• ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบสาขาวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการตลาด งานสนับสนุนการตลาด หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, PowerPoint, Excel) ได้ดี
• มีทักษะในการทำ Presentation และการนำเสนองาน
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้