Job Opportunities

Unit Head-Quality Control (1 Position)

Job Description :

กำกับดูแล และควบคุมงานด้านคุณภาพให้เป็นไปตามแผนการควบคุมคุณภาพ ( Quality Plan) ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ,ภาชนะบรรจุ ,ผลิตภัณฑ์ขณะผลิต , ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ก่อน-หลัง บรรจุทุกชนิด รวมถึงการแสดงสถานะคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบ และอนุมัติบันทุกผลการตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับดูแล และควบคุมการตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ , ภาชนะบรรจุ ,ผลิตภัณฑ์ขณะผลิต ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังบรรจุทุกชนิดให้เป็นไปตามแผนการควบคุมคุณภาพ (Quality Plan) ที่บริษัทฯ กำหนด
2. กำกับดูแล และควบคุมการแสดงสถานะคุณภาพของวัตถุดิบ ,ภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนด
3. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและอนุมัติบันทึกคุณภาพ รวมถึงรายงานต่างๆให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตลอดจนควบคุมการจัดเก็บให้อยู่ในสภาพที่สามารถค้นหาได้ง่าย
4. กำกับดูแลการนำหลักการทางสถิติ หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ มาใช้กับงานควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อ
5. กำกับดูแล และควบคุมงานด้านคุณภาพของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนางานด้านวิชาการของหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิผล ตามระบบการจัดการของบริษัท
6. กำกับดูแล และบริหารการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้ระบบงานที่บริษัทฯ มีอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. กำกับดูแล บริหารการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินความรู้ ความสามารถของพนักงานและมอบหมายงานให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริม พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงาน
8. นำเสนองบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามทิศทางที่บริษัทฯกำหนด
9. กำกับดูแล และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของหน่วยงาน
10. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการทำงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมQualification :

1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี ,ปิโตรเคมี , วิทยาศาสตร์เคมี,อุสาหการเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - พูด
4. อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี