Job Opportunities

Officer-Production (1 Position)

Job Description :

Operate การเดินเครื่องจักรผลิต รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และปริมษตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามแผนการผลิต โดยสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งควบคุมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามแผนการผลิต
2. Operate เครื่องผลิตเพื่อทำการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ปริมาฉณ ตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย
3. เปิดคำสั่งผลิต บันทึกข้อมูล ปิดคำสั่งผลิต โอนย้านสินค้าที่ผลิตเข้าระบบคอมพิวเตอร์
4. ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เครื่องผลิตตามกำหนดเวลา (PM) และซ่อมแก้ไขเมื่อเสีย (Breakdown)
5. Operate เครื่อง Hot oil boiler กรณรีที่มีการใช้งาน และการปรับตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ให้พร้อมใช้งานและมีปริมาณที่เพียงพอ
7. จัดทำรายงานการผลิต บันทึกข้อมูลการผลิต และรายงานปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องผลิตให้ทราบQualification :

1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล , ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
2. ปวช. ,ปวส. สาขาเครื่องกล , ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 4-8 ปี
3. มีความรู้ในเรื่องเครื่องจักรผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเป็นทีม และภายใต้สถาณการณ์คับขันได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , AutoCAD, Visio ได้
6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้
7. สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้ ( จันทร์ -เสาร์)