Skip to content
พันธมิตรผู้นำเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัย คือสิ่งที่เราสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคต
พันธมิตรผู้นำเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัย คือสิ่งที่เราสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคต
พันธมิตรผู้นำเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัย คือสิ่งที่เราสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคต
Previous
Next

ห่วงโซ่คุณค่า

ทางธุรกิจ

การจัดหาน้ำมันดิบ

การจัดหาน้ำมันดิบ

การกลั่นยางมะตอย

การกลั่นยางมะตอย

การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

การผลิตยางมะตอย

การผลิต

การขนส่งสินค้าทางเรือ

การขนส่งสินค้าทางเรือ

การขนส่งสินค้าทางรถ

การขนส่งสินค้าทางรถ

การก่อสร้าง

การบริการด้านเทคนิค

การบริการด้านเทคนิค

ตัวเลขสำคัญ

ของทิปโก้แอสฟัลท์

กําลังการผลิตของโรงกลั่น

กําลังการผลิตของโรงกลั่น

สูงสุด 30,000 บาร์เรล ต่อวัน

กำลังการผลิตแอสฟัลต์

กำลังการผลิตแอสฟัลต์

1.2 ล้านตัน ต่อปี

ปริมาณการจัดเก็บยางมะตอย

ปริมาณการจัดเก็บยางมะตอย

308,000 ตัน

การขนส่งทางบกและทางทะเล

การขนส่งทางบกและทางทะเล

สมรรถนะในการขนส่งทางเรือ 43,000 ตัน และรถบรรทุก 300 คัน

เส้นทางสู่การพัฒนา

ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตามแนวทางของการสร้างคุณค่าร่วม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข่าวสารและกิจกรรม

ทิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
Sustainability Disclosure Award 2022
ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย

ชื่อย่อหุ้น:

[set_equity field="Symbol"]

ราคาล่าสุด (บาท)

[set_equity field="Last"]

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

[set_equity field="TotalVolume"]

เปลี่ยนแปลง (บาท)

[set_equity field="Change"]

เปลี่ยนแปลง (%)

[set_equity field="ChangePercentage"]