Skip to content

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแต่ละบุคคลที่ทําให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลที่ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เก็บและรวบรวมตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านตามทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดที่ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ
 2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือบทสนทนาที่อาจมีกับบริษัทผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อท่าน (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล)
 4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น  ๆ
ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความไหวของท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือบอกกล่าวอื่น ๆ เพื่อการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ การจัดทำบัญชีและรายงาน รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโอนหุ้น เป็นต้น
 2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
 3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทในการวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดีโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทอาจจัดให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับการตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
 4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
 5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลหรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงคำพิพากษาของศาลอื่นใดที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่านภายใต้สถานะบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจำเป็นที่บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

 1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินควร และ
 4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คุณอุดมพร พันธุ์แพทย์ อีเมล : dpo@tipcoasphalt.com
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) คุณธนพล เหล่าศิริพงศ์ อีเมล : thanapol_lao.@tipcoasphalt.com

สถานที่ติดต่อ: บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118/1 ชั้น 25 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 66-2-273-6000

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท