Skip to content

แอสฟัลต์ซีเมนต์

แอสฟัลต์ซีเมนต์

แอสฟัลต์ซีเมนต์ เป็นยางมะตอยที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ มีความแข็งแรง ยึดเกาะกับวัสดุ ทนกับสภาพแวดล้อมและสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางหลวงแผ่นดิน และทางวิ่งสนามบิน

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

มอก. 851-2561

ASTM D 946

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

แอสฟัลต์ซีเมนต์

แอสฟัลต์ซีเมนต์ เป็นยางมะตอยที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ มีความแข็งแรง ยึดเกาะกับวัสดุ ทนกับสภาพแวดล้อมและสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางหลวงแผ่นดิน และทางวิ่งสนามบิน

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ASTM D 946

การนำไปใช้งาน:

ชนิด
การนำไปใช้งาน
AC 40-50 AC 60-70 AC 70-80 และ AC 80-100
แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ชิพซีล (Chip Seal) หรือเซอร์เฟสทรีตเมนต์ (Surface treatment)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

  • หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง
  • อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บยางมะตอยในถัง ไม่ควรสูงเกิน 150°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้
  • ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  • ควรจัดเก็บยางมะตอยแต่ละชนิดแยกถังออกจากกัน โดยมีชื่อและชนิด กำกับไว้อย่างชัดเจน
  • การจัดเก็บและการขนถ่าย ควรสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อนของยางมะตอย (รวมทั้งหน้ากาก ปลอกแขนและถุงมือหนัง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน