Skip to content

แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ

แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ

คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ชนิดยางมะตอยประสิทธิภาพสูง (Performance Grade) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบ และเพื่อให้เหมาะสมกับอุณภูมิและข้อกำหนดต่างๆ

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

AASHTO M320

มาตรฐานยางมะตอยประสิทธิภาพสูง (Performance Grade)

แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ

คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ชนิดยางมะตอยประสิทธิภาพสูง (Performance Grade) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบ และเพื่อให้เหมาะสมกับอุณภูมิและข้อกำหนดต่างๆ

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

AASHTO M320

มาตรฐานยางมะตอยประสิทธิภาพสูง (Performance Grade)

การนำไปใช้งาน:

ชนิด
การนำไปใช้งาน
ยางมะตอยประสิทธิภาพภาพสูง (Performance Grade Asphalt) PG70, PG76
สโตนมาสติก (Stone Mastic Asphalt – SMA) พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete) แอสฟัลต์คอนกรีตแบบบางพิเศษ (Ultra-thin Friction Course)
ยางมะตอยมอดิฟายด์แอสฟัลต์ ชนิดทนน้ำมัน (Jet Fuel Resistant Modified Asphalt) FR PMA
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ในพื้นที่เฉพาะ อาทิเช่น ในสนามบิน สถานีน้ำมัน ลานจอดรถ และ โกดังเก็บสินค้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

  • หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง
  • อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถัง ไม่ควรสูงเกิน 180°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้
  • ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  • ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแยกถังออกจากกัน โดยมีชื่อและชนิด กำกับไว้อย่างชัดเจน
  • การจัดเก็บและการขนถ่าย ควรสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อนของยางมะตอย (รวมทั้งหน้ากาก ปลอกแขนและถุงมือหนัง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน