Skip to content

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหุ้น

TASCO : tipco asphalt public
company limited

ชื่อย่อหุ้น : Tasco

[set_equity field="Prior"] THB

เปลี่ยนแปลง (%)

[set_equity field="Change"]

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

[set_equity field="TotalVolume"]

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

[set_equity field="TotalValue"]

เปลี่ยนแปลง (%)

[set_equity field="Change"]

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

[set_equity field="TotalVolume"]

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

[set_equity field="TotalValue"]

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

รายงานและงบการเงินรวมปี 2564

Oppday Year End 2021 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) TASCO

Oppday Q1/2021 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) TASCO

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แจ้งมติที่ประคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

สอบถามข้อมูลนักลงทุน