Skip to content

โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์

โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA)

คือยางมะตอยที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยการผสมเติมยางธรรมชาติ (ยางพารา) หรือยางโพลิเมอร์สังเคราะห์ (เช่น SBS หรือ EVA) เพื่อให้โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นกว่ายางมะตอยทั่วไป ดังนี้
 • ความทนทานต่อการสึกหรอสูงขึ้น
 • ความต้านทานต่อการเกิดร่องล้อ (Rutting) มากขึ้น
 • ความยืดหยุ่นกลับ (Elastic Recovery) สูงขึ้น
 • แรงยึดเหนี่ยว (Cohesion) ระหว่างวัสดุมวลรวมกับแอสฟัลต์สูง ลดปัญหาผิวหน้าหลุดร่อน (Reveling)
 • ต้านทานการหลุดลอก (Stripping) ได้ดีขึ้น
 • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงป้องกันการไหลเยิ้ม (Bleeding)

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

มอก. 2156-2547

โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA)

คือยางมะตอยที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยการผสมเติมยางธรรมชาติ (ยางพารา) หรือยางโพลิเมอร์สังเคราะห์ (เช่น SBS หรือ EVA) เพื่อให้โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นกว่ายางมะตอยทั่วไป ดังนี้

 • ความทนทานต่อการสึกหรอสูงขึ้น
 • ความต้านทานต่อการเกิดร่องล้อ (Rutting) มากขึ้น
 • ความยืดหยุ่นกลับ (Elastic Recovery) สูงขึ้น
 • แรงยึดเหนี่ยว (Cohesion) ระหว่างวัสดุมวลรวมกับแอสฟัลต์สูง ลดปัญหาผิวหน้าหลุดร่อน (Reveling)
 • ต้านทานการหลุดลอก (Stripping) ได้ดีขึ้น
 • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงป้องกันการไหลเยิ้ม (Bleeding)

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

Previous slide
Next slide

การนำไปใช้งาน:

ชนิด
การนำไปใช้งาน
โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA)
 • มอดิฟายด์แอสฟัลต์ตอนกรีต (Modified Asphalt Concrete)
 • พอรัสแอสฟัลต์ (Porous Asphalt)
 • แอสฟัลต์คอนกรีตแบบบางพิเศษ (Ultra-thin Friction Couse)
 • แอสฟัลต์คอนกรีตชนิดทนทานการเกิดร่องล้อ (High Rutting Resistance)
 • คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

  • หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง
  • อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถัง ไม่ควรสูงเกิน 180°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้
  • ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  • ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแยกถังออกจากกัน โดยมีชื่อและชนิด กำกับไว้อย่างชัดเจน
  • การจัดเก็บและการขนถ่าย ควรสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อนของยางมะตอย (รวมทั้งหน้ากาก ปลอกแขนและถุงมือหนัง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน