Skip to content

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

เพื่อให้กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษาประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

นระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) โดยตรงจากผู้สมัครงาน ตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรือ (2) ได้รับการส่งต่อข้อมูลจากผู้ให้บริการจัดหางานหรือผู้แนะนำอื่นๆ ที่ท่านอาจให้สิทธิหรือให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท และ (3) อาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ระหว่างกระบวนการรับสมัครงานและคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ รวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลความสนใจหรือทักษะอื่นๆ ของท่าน พร้อมทั้งเอกสารแสดงตนอื่นของท่าน และในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือก รวมถึงข้อมูลสถานะเครดิตแห่งชาติ

ในบางตำแหน่งงานบริษัทจะตรวจสอบประวัติของท่านเพิ่มเติม ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลประวัติอาชญากรรม และรายละเอียดการตรวจสุขภาพ (และอาจถึงข้อมูลความพิการ) ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน แต่ทั้งนี้บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ทราบว่า สำหรับตำแหน่ง งานดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้น ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านและตำแหน่งงานที่ท่านสมัค

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร และ (3) การติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน . 

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยหลักการ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีที่จำเป็นซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังนี้ (1) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติหรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการโดยตรงเกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท (2) บริษัทในเครืออื่นที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมและท่านอาจให้ความสนใจ และ (3) บุคคลอ้างอิงที่บริษัทจะติดต่อเพื่อการตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่ บริษัทในทันที บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อกลุ่มบริษัทฯได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : คุณอุดมพร พันธุ์แพทย์ 

อีเมล:  dpo@tipcoasphalt.com

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : คุณสวนีย์ วิศิษฎ์สรอรรถ

อีเมล: sawanee_wis@tipcoasphalt.com

สถานที่ติดต่อ: บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118/1 ชั้น 23 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-273-6000