Skip to content

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

รองกรรมการผู้จัดการ - สายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ

61

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

 • 2565 CEO dialogue เรื่องโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2)
 • 2562 หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”
 • 2562 Asia Women’s forum

หุ้นในบริษัท

ผู้บริหาร 1,135,900 หุ้น (0.072%) 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  23,100 หุ้น (0.0015%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2564 –ปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการ – สายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2564

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549

 • ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

–ไม่มี–