Skip to content

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม​

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (“IOD”) อีกทั้งได้รับการประเมินคุณภาพสำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่คะแนน 98 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 โดยสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่รวมอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาปรับใช้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Date Name of Article Download
08/05/2563 นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม announcement-policy-th
13/11/2566 นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ announcement-policy-th
13/11/2566 นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน announcement-policy-th
12/01/2565 ประกาศนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ announcement-policy-th
12/11/2564 ประกาศคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชั่น announcement-policy-th
11/08/2564 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท announcement-policy-th
24/05/2564 นโยบายด้านนวัตกรรม announcement-policy-th
22/08/2565 นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ announcement-policy-th
24/05/2564 นโยบายการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน announcement-policy-th
12/05/2564 นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน announcement-policy-th
12/05/2564 นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย announcement-policy-th
12/05/2564 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม announcement-policy-th
12/05/2564 นโยบายสิ่งแวดล้อม announcement-policy-th
12/05/2564 นโยบายสิทธิมนุษยชน announcement-policy-th
11/05/2566 ประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร announcement-policy-th
13/03/2563 ประกาศที่ 2/2563 นโยบายทางภาษี announcement-policy-th
27/11/2562 ประกาศคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชั่น announcement-policy-th
13/08/2562 ประกาศที่ 006/2562 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น announcement-policy-th
15/01/2562 ประกาศที่ 003/2562 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) announcement-policy-th
15/01/2562 ประกาศที่ 002/2562 นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท announcement-policy-th
14/08/2557 ประกาศ นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างอย่างยืน announcement-policy-th
14/08/2557 ประกาศ นโยบายกำกับดูแลกิจการ announcement-policy-th
08/02/2559 คุณสมบัติกรรมการอิสระ independent-director-qualifications-th
29/07/2564 จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ code-of-ethics-th
10/11/2564 จรรยาบรรณ code-of-ethics-th
11/04/2566 ข้อบังคับบริษัท articles-of-association-and-memorandum-of-association-th
09/04/2564 หนังสือบริคณห์สนธิ articles-of-association-and-memorandum-of-association-th