Skip to content

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Date Name of Article Download
16/02/2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 md-and-a-th
13/11/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2566 md-and-a-th
09/08/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2566 md-and-a-th
11/05/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2566 md-and-a-th
17/02/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 md-and-a-th
09/11/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2565 md-and-a-th
10/08/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2565 md-and-a-th
16/02/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 md-and-a-th
12/05/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2565 md-and-a-th
17/02/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 md-and-a-th
16/02/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2549 md-and-a-th
28/02/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2550 md-and-a-th
25/02/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2551 md-and-a-th
15/05/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2552 md-and-a-th
17/08/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2552 md-and-a-th
10/05/2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2553 md-and-a-th
22/02/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553 md-and-a-th
18/05/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2554 md-and-a-th
17/11/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2552 md-and-a-th
16/08/2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2553 md-and-a-th
05/05/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2551 md-and-a-th
15/11/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2550 md-and-a-th
14/11/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2551 md-and-a-th
14/05/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2550 md-and-a-th
13/08/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2551 md-and-a-th
12/11/2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2553 md-and-a-th
10/08/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2550 md-and-a-th
13/08/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2558 md-and-a-th
19/02/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 md-and-a-th
18/02/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555 md-and-a-th
14/02/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 md-and-a-th
15/02/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 md-and-a-th
17/02/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 md-and-a-th
13/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2558 md-and-a-th
14/11/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2556 md-and-a-th
14/08/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2556 md-and-a-th
14/05/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2556 md-and-a-th
12/05/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2559 md-and-a-th
13/11/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2561 md-and-a-th
07/11/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2559 md-and-a-th
10/08/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2561 md-and-a-th
09/08/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2559 md-and-a-th
13/11/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2557 md-and-a-th
11/08/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2564 md-and-a-th
14/08/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2557 md-and-a-th
14/05/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2557 md-and-a-th
27/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) md-and-a-th
13/11/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2558 md-and-a-th
12/05/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2564 md-and-a-th
06/11/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2563 md-and-a-th
10/11/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2564 press-release-th md-and-a-th
14/02/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 md-and-a-th
04/05/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2560 md-and-a-th
14/11/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2560 md-and-a-th
13/05/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2562 md-and-a-th
18/02/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 md-and-a-th
10/08/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2563 md-and-a-th
09/08/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2560 md-and-a-th
08/11/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2562 md-and-a-th
10/05/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2561 md-and-a-th
13/08/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2562 md-and-a-th
08/05/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2563 md-and-a-th
27/02/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554 md-and-a-th
15/08/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2554 md-and-a-th
14/11/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2555 md-and-a-th
14/08/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2555 md-and-a-th
14/11/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2554 md-and-a-th
11/05/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2555 md-and-a-th