Skip to content

นายเฟรเดริค จ๊าคส์ มอรีซ รุสเซล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

55

วัน/เดือน/ปี ที่เป็นกรรมการ

  • 11 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lille

การอบรม

  • 2566 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี– 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี– 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

– ไม่มี –

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

11 สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน

  • กรรมการบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 

1 สิงหาคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง
    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

  • ผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก Colas SA

2563 – 2565

  • ผู้จัดการทั่วไป ประเทศแคนาดา Colas SA

2548 – 2563

  • รองผู้จัดการทั่วไป ประเทศแคนาดา Colas SA

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2 ของแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565