แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 การแต่งตัั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนใหม่ การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนที่ การแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนใหม่ การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี การลาออกของเลขานุการบริษัทและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562