ISO 39001:2012 Certificate road traffic safety management system registration

ISO 39001:2012 Certificate road traffic safety management system registration

ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ – ๒๕๖๑

ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ – ๒๕๖๑

เกียรติบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 31000 : 2018

เกียรติบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 31000 : 2018

ได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ระดับสมบูรณ์

ได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ระดับสมบูรณ์

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฎิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 โรงงานนครราชสีมา

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฎิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 โรงงานนครราชสีมา

ได้รับการรับของ ISO/IEC 27001:2022

ได้รับการรับของ ISO/IEC 27001:2022

ได้รับการรับรองระบบการจัถการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)

ได้รับการรับรองระบบการจัถการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)

ISO/IEC 27001 : 2022 – Information Security management system : Scope applied to Data center including Infrastructure and Facility management.

ISO/IEC 27001 : 2022 – Information Security management system : Scope applied to Data center including Infrastructure and Facility management.