Skip to content

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เรากำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพการพัฒนาและผลสำเร็จจากการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของเรา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำด้านนวัตกรรม

การตระหนักด้านความปลอดภัย

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณค่าเพื่ออนาคต