Skip to content

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของ

ในกรณีที่ท่านติดต่อมายังบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ภายใต้กรอบนโยบาย Whistle-Blowing ที่บริษัทกำหนด ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่บริษัทกำหนด บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินการส่งเรื่อง Whistle-Blowing บริษัทจะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลในการดำเนินนโยบาย Whistle-Blowing บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทโดยตรง หรือเป็นข้อมูลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมเพิ่มเติมระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงและการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างบริษัทและท่าน  

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ (1) การจัดการตอบรับการสื่อสารเรื่องร้องเรียนที่ท่านติดต่อมายังบริษัท ตามกระบวนการและกลไกที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะภายใต้นโยบาย Whistle-Blowing ที่บริษัทได้ประกาศกำหนด และ (2) การจัดทำบันทึกการดำเนินกระบวน Whistle-blowing เป็นรายงานภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของบริษัท การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับกลไก Whistle-Blowing ดังกล่าว  

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ดำเนินการภายใต้กลไก Whistle-Blowing แก่ท่าน และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการติดตามและปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทตกลงรับประกันการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร  

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทในกระบวนการต่อสู้ปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยบริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และรับประกันให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับมาตรฐานเดียวกับบริษัท 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความอ่อนไหวของข้อมูลที่ท่านอาจส่งต่อเปิดเผย เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยท่านสามารถติดต่อใช้สิทธิดังกล่าวได้ด้วยการติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คุณอุดมพร พันธุ์แพทย์ อีเมล : dpo@tipcoasphalt.com
  • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) คุณธนพล เหล่าศิริพงศ์ อีเมล : thanapol_lao@tipcoasphalt.com

สถานที่ติดต่อ: บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118/1 ชั้น 25 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  หมายเลขโทรศัพท์ : 66-2-273-6000