โรงงานระยอง

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
ที่อยู่: ลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์: +66 3889 3641-5
+66 2273 6000 ต่อ 2
โทรสาร: +66 3889 3640

โรงงานสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร: +66 7795 3030
+66 2273 6000 ต่อ 7
โทรสาร: +66 7795 3030 ต่อ 799

โรงงานพระประแดง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์: +66 2463 0169-70
+66 2817 5111-14
+66 2273 6000 ต่อ 6

โทรสาร: +66 2817 5117

โรงงานพิษณุโลก

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์: +66 5537 1581-3
+66 5537 1461-2
+66 2273 6000 ต่อ 5

โทรสาร: +66 5537 1461-2 ต่อ 6360

โรงงานนครราชสีมา

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่: เลขที่ 259 หมู่ที่ 8 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3038

โทรศัพท์:  +66 4433 5495-9
+66 2273 6000 ต่อ 3

โทรสาร: +66 4433 5050

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: +66 2273 6000

โทรสาร: +66 2271 3363

อีเมล: info@tipcoasphalt.com