ISO/IEC 27001 : 2022 – Information Security management system : Scope applied to Data center including Infrastructure and Facility management.

ISO/IEC 27001 : 2022 – Information Security management system : Scope applied to Data center including Infrastructure and Facility management.

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) หน่วยงานรับรองระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (Accredited Certified Body) โดยมี คุณ สรชาติ กาพย์ไกรแก้ว ผู้จัดการอาวุโส – ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เป็นผู้รับมอบใบรับรองจาก คุณบุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจ.บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายการปฏิบัติการของธุรกิจประเทศไทย โดยที่ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ซึ่งมีอุปกรณ์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) สำหรับเก็บข้อมูล อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย เป็นต้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารจัดการมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ซึ่งประกอบด้วยการรักษาความลับ ความครบถ้วนถูกต้อง และความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ
  2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและเครือข่ายของการปฏิบัติการของธุรกิจประเทศไทย มีความมั่นคงปลอดภัยใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนโครงการจิตอาสาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5

สนับสนุนโครงการจิตอาสาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคู่ค้า หจก.โชคสุชิน คอนสตรัคชั่น สนับสนุนวัสดุยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิปโก้พรีมิกซ์ และเครื่องจักรกล ให้กับ โครงการจิตอาสานิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 5 โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 218 ท่าน เพื่อร่วมกันปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียน และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นควัน เมื่อรถสัญจรผ่านได้อีกด้วย

นอกจากนี้ในกิจกรรมยังได้มีการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานทิปโก้แอสฟัลท์ฯ ที่ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานยางมะตอยผสมสำเร็จทิปโก้พรีมิกซ์ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านการทำงานระหว่างยางมะตอยผสมเย็นและยางมะตอยผสมร้อน ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ซึ่งในปัจจุบันกำลังมีการหารือเพื่อร่วมลงนามในข้อตกลง เป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษาและยกระดับความชำนาญในการผลิตบุคคลากรด้านยางมะตอยและแอสฟัลต์คอนกรีต ออกสู่ตลาดในอนาคต

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ เริ่มต้นการใช้รถหัวลากไฟฟ้า ยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

ยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ เริ่มต้นการใช้รถหัวลากไฟฟ้า ยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสรนารถ นันทมนตรี รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย นำนวัตกรรมใหม่ในด้านการขนส่ง โดยการใช้รถหัวลากไฟฟ้า EV Tractor 423 kWh มาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อขนส่งยางมะตอยจากแหลมฉบังสู่โรงงานโคราช เพื่อยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การใช้รถขนส่งระบบไฟฟ้านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ รวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ถือเป็นกระแสโลก (Global trend) ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ เชื่อมั่นว่า Green Logisticsจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดงาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1 ภายใต้รูปแบบงาน “Paving your Future Success”

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดงาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดงาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1 ภายใต้รูปแบบงาน “Paving your Future Success” การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมารุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากครอบครัว ผ่านการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีคุณกฤษฎิ์ เศรษฐิน ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นทั้งแนวคิดด้านการวางแผนและการบริหารธุรกิจ การรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสานต่อธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า การมีส่วนช่วยกลุ่มผู้รับเหมารุ่นต่อไปให้เติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในด้านการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่มบริษัทฯและลูกค้า รวมถึงระหว่างกลุ่มลูกค้าด้วยกันเองอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ทำความรู้จักลูกค้าทั้งด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ทั่วไป การทำงาน ความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ และสิ่งที่ลูกค้าต้องการในอนาคต เพื่อให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีของลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น

งาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดงานครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของกลุ่มผู้รับเหมารุ่นใหม่ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับหัวข้อและกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งถัดไป

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า

Tipco Asphalt Group is hosting an Open House event to welcome customers

คุณสัญญลักขณ์ บัวศรี ผู้จัดการโรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์พร้อมคณะร่วมกันต้อนรับลูกค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Continue reading

Tipco Asphalt Group wins Thailand Kaizen Awards 2023

Tipco Asphalt Group wins Thailand Kaizen Awards 2023

โครงการ Kaizen จากโรงงานสุราษฎร์ธานี และโรงงานนครราชสีมา ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวด Thailand Kaizen Awards 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

Continue reading

ฝ่ายขายเอาใจลูกค้าสายรักสุขภาพสนับสนุนงานวิ่งการกุศล “Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco”

Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco

บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้เชิญลูกค้าสายรักสุขภาพเข้าร่วมงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco ซึ่งเป็นงานวิ่งที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่เหล่านักวิ่งบนเส้นทางวิวทะเลที่สวยงาม ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ ARV ร่วมทุนจัดตั้ง “นิลา” บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบโดรนช่วยบริหารการควบคุมงานก่อสร้าง

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ ARV ร่วมทุนจัดตั้ง นิลา - 1

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“SKYLLER”) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรน พร้อมระบบ AI หนึ่งหน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (“ARV”)

Continue reading

ทายาทรับเหมาก่อสร้าง เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นทายาทบริษัทรับเหมาก่อสร้างเข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำงานในโครงการขนาดใหญ่และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

Continue reading