ISO 39001:2012 Certificate road traffic safety management system registration

ISO 39001:2012 Certificate road traffic safety management system registration

ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ – ๒๕๖๑

ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ – ๒๕๖๑

เกียรติบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 31000 : 2018

เกียรติบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 31000 : 2018

ได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ระดับสมบูรณ์

ได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ระดับสมบูรณ์

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฎิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 โรงงานนครราชสีมา

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฎิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 โรงงานนครราชสีมา

ได้รับการรับของ ISO/IEC 27001:2022

ได้รับการรับของ ISO/IEC 27001:2022

ได้รับการรับรองระบบการจัถการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)

ได้รับการรับรองระบบการจัถการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ คณะวิศวโยธา จุฬาฯ ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของอุตสาหกรรมยางมะตอยอย่างยั่งยืน

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ คณะวิศวโยธา จุฬาฯ ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของอุตสาหกรรมยางมะตอยอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 บริษัท ทิปโก้แอสฟัล์ท จำกัด (มหาชน) โดย คุณสรนารถ นันทมนตรี (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่–สายธุรกิจประเทศไทย) และ คุณสุรพล เกตุแก้ว (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข (รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อตั้งเป้าในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ตลอดจนงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้แก่มหาวิทยาลัย การสนับสนุนดูงานก่อสร้างและห้องปฏิบัติการทดสอบ การสนับสนุนการฝึกงานและโครงการศึกษาของนิสิตในการวิจัยและพัฒนาระบบการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ด้านแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นต้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ นฤปิติ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมขนส่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี