ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาพของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

CAC : Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

แนวทางในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร ISO 26000:2010

2021

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2017 โรงงานนครราชสีมา

2021

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2017 โรงงานพระประแดง

2021

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2011

2021

ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและการจราจร ISO39001:2012

2021