CPR Special Training Session

Hands 2 Heart CPR for Life

CPR Special Training Session

ในวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่วนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการจัดอบรมพิเศษ ภายใต้โครงการ “Hands 2 Heart: CPR for Life” การอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานครั้งนี้จัดเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้จัดการจากประเทศต่างๆ และพนักงานด้านความปลอดภัยจากฝ่ายปฏิบิติการในประเทศไทย และบริษัทลูกในต่างประเทศ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพนักงานอาสาสมัครของเราที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในหลักสูตรทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

นับตั้งแต่ปี 2561 เราได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนี้ ได้กลายมาเป็นหนึ่งในโครงการหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในการช่วยส่งเสริมแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติความปลอดภัยทางสังคม