โรงงานพิษณุโลก โครงการ Safety Road for All

Safty Road for All

โรงงานพิษณุโลก โครงการ Safety Road for All

วันที่ 22 และ 24 สิงหาคม 2566 | โรงงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น การดับเพลิงขั้นต้น, ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ นอกจากกนี้ยังช่วยซ่อมแซมเก้าอี้และโต๊ะรับประทานอาหารที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและคุณครูมีความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน