Skip to content

โครงการ Hands 2 Heart CPR for Life

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ปี 2561 ตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นความปลอดภัยของสังคม (Social : Safety health for all)

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นบทบาทการเข้ามามีส่วนในการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมถึงการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนที่เกิดได้บ่อยๆ เช่น โรคหัวใจ การแพ้ยา การแพ้พิษแมลงกัดต่อย การถูกไฟฟ้าดูด การสำลักควันไฟ หรือการจมน้ำ เป็นต้น

การเสียชีวิตที่เกิดได้บ่อยๆ

ดังนั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยริเริ่มโครงการฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

พนักงานเข้าร่วมอบรม

พร้อมได้มีการขยายการจัดฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆรอบโรงงาน และในจังหวัดใกล้เคียง สามารถส่งเสริมการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม สามารถนำทักษะดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง สามารถรอดชีวิตได้หลายราย

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯมีแนวทางปรับโครงการฝึกอบรมให้เน้นครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในระดับประเทศ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการ “Hands 2 Heart : CPR for Life” เน้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ หรือ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) การใช้ครื่องกระตุ้นหัวใจ AED และการนำสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นในทางเดินหายใจออก วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นแก่พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ให้สามารถช่วยเหลือผู้หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเบื้องต้น และลดความพิการ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตได้ เป็นการแสดงพลังความร่วมมือ ส่งเสริมด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของสังคมอย่างยั่งยืน 

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถช่วยชีวิตคนจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้

ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ สำหรับประชาชนทั่วไป