Skip to content

ข้อมูลการจ่ายปันผล

ข้อมูลการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่ายปันผล
ประเภทเงินปันผล
เงินปันผล(บาท/หุ้น)
29 ก.พ. 67
26 เม.ย. 67
เงินปันผล
1.00
23 ส.ค. 66
7 ก.ย. 66
เงินปันผล
0.25
2 มี.ค. 66
26 เม.ย. 66
เงินปันผล
1.00
22 พ.ย. 65
8 ธ.ค. 65
เงินปันผล
0.25
2 มี.ค. 65
28 เม.ย. 65
เงินปันผล
0.80
24 ส.ค. 64
9 ก.ย. 64
เงินปันผล
0.25
2 มี.ค. 64
28 เม.ย. 64
เงินปันผล
1.00
27 ม.ค. 64
9 ก.พ. 64
เงินปันผล
0.30
31 ส.ค. 63
11 ก.ย. 63
เงินปันผล
0.30
28 ก.พ. 63
24 เม.ย. 63
เงินปันผล
1.10
27 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62
เงินปันผล
0.40
1 มี.ค. 62
26 เม.ย. 62
เงินปันผล
0.30
27 ก.พ. 61
25 เม.ย. 61
เงินปันผล
0.90
22 ส.ค. 60
6 ก.ย. 60
เงินปันผล
0.30
28 ก.พ. 60
28 เม.ย. 60
เงินปันผล
0.60
19 ส.ค. 59
2 ก.ย. 59
เงินปันผล
0.30
1 มี.ค.59
29 เม.ย. 59
เงินปันผล
0.40
26 พ.ย. 58
9 ธ.ค. 58
เงินปันผล
0.20
26 ส.ค. 58
10 ก.ย. 58
เงินปันผล
0.30
6 มี.ค. 58
29 เม.ย. 58
เงินปันผล
1.00
26 พ.ย. 57
15 ธ.ค. 57
เงินปันผล
1.00
27 ส.ค. 56
12 ก.ย. 56
เงินปันผล
1.00