Skip to content

เอกสารนักลงทุน

Date Name of Article Download
07/03/2024 รายงานประจำปี พ.ศ. 2566 annual-report-th-th
21/02/2567 Analyst Meeting (FY/2022 Operational Results) analyst-meeting-th
16/02/2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) financial-statements-th
16/02/2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 md-and-a-th
13/11/2566 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2566 financial-statements-th
17/11/2566 Analyst Meeting (Q3/2023 Operational Results) analyst-meeting-th
13/11/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2566 md-and-a-th
09/08/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2566 md-and-a-th
10/08/2566 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2566 financial-statements-th
15/08/2566 Analyst Meeting (Q2/2023 Operational Results) analyst-meeting-th
11/05/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2566 md-and-a-th
11/05/2566 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2566 financial-statements-th
15/05/2566 Analyst Meeting (Q1/2023 Operational Results) analyst-meeting-th
17/02/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 md-and-a-th
17/02/2566 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2565 financial-statements-th
03/03/2023 รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 annual-report-th-th
21/02/2566 Analyst Meeting (FY/2022 Operational Results) analyst-meeting-th
09/11/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2565 md-and-a-th
09/11/2565 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2565 financial-statements-th
14/11/2565 Analyst Meeting (Q3/2022 Operational Results) analyst-meeting-th
10/08/2565 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2565 financial-statements-th
15/08/2565 Analyst Meeting (Q2/2022 Operational Results) analyst-meeting-th
10/08/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2565 md-and-a-th
16/02/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 md-and-a-th
12/05/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2565 md-and-a-th
12/05/2565 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2565 financial-statements-th
17/05/2565 Analyst Meeting (Q1/2022 Operational Results) analyst-meeting-th
17/02/2565 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2564 financial-statements-th
17/02/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 md-and-a-th
08/03/2565 รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 annual-report-th-th
12/11/2564 Analyst Meeting (Q3/2021 Operational Results) analyst-meeting-th
21/02/2565 Analyst Meeting (FY/2021 Operational Results) analyst-meeting-th
13/08/2564 Analyst Meeting (Q2/2021 Operational Results) analyst-meeting-th
14/05/2564 Analyst Meeting (Q1/2021 Operational Results) analyst-meeting-th
19/02/2564 Analyst Meeting (FY/2020 Operational Results) analyst-meeting-th
10/11/2563 Analyst Meeting (Q3/2020 Operational Results) analyst-meeting-th
11/08/2563 Analyst Meeting (Q2/2020 Operational Results) analyst-meeting-th
30/03/2021 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) form-56-1-th
26/03/2020 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) form-56-1-th
29/03/2019 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) form-56-1-th
29/03/2018 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) form-56-1-th
28/03/2017 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) form-56-1-th
30/03/2016 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) form-56-1-th
26/03/2015 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) form-56-1-th
31/03/2014 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1) form-56-1-th
29/03/2013 แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2555 (แบบ 56-1) form-56-1-th
10/11/2564 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2564 financial-statements-th
16/02/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2549 md-and-a-th
28/02/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2550 md-and-a-th
25/02/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2551 md-and-a-th
15/05/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2552 md-and-a-th
17/08/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2552 md-and-a-th
10/05/2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2553 md-and-a-th
22/02/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553 md-and-a-th
18/05/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2554 md-and-a-th
17/11/2552 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2552 md-and-a-th
16/08/2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2553 md-and-a-th
05/05/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2551 md-and-a-th
15/11/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2550 md-and-a-th
14/11/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2551 md-and-a-th
14/05/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2550 md-and-a-th
13/08/2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2551 md-and-a-th
12/11/2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2553 md-and-a-th
10/08/2550 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2550 md-and-a-th
13/08/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2558 md-and-a-th
19/02/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 md-and-a-th
18/02/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555 md-and-a-th
14/02/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 md-and-a-th
15/02/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 md-and-a-th
17/02/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 md-and-a-th
13/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2558 md-and-a-th
14/11/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2556 md-and-a-th
14/08/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2556 md-and-a-th
14/05/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2556 md-and-a-th
12/05/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2559 md-and-a-th
13/11/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2561 md-and-a-th
07/11/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2559 md-and-a-th
10/08/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2561 md-and-a-th
09/08/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2559 md-and-a-th
13/11/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2557 md-and-a-th
11/08/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2564 md-and-a-th
14/08/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2557 md-and-a-th
14/05/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2557 md-and-a-th
27/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) md-and-a-th
13/11/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2558 md-and-a-th
12/05/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2564 md-and-a-th
06/11/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2563 md-and-a-th
10/11/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2564 press-release-th md-and-a-th
14/02/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 md-and-a-th
04/05/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2560 md-and-a-th
14/11/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2560 md-and-a-th
13/05/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2562 md-and-a-th
18/02/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 md-and-a-th
10/08/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2563 md-and-a-th
09/08/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2560 md-and-a-th
08/11/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2562 md-and-a-th
16/11/2558 Analyst meeting (Q3/2015) analyst-meeting-th
10/05/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2561 md-and-a-th
10/11/2559 Analyst Meeting (Q3/2016) analyst-meeting-th
13/08/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2562 md-and-a-th
15/08/2559 Analyst Meeting (Q2/2016) analyst-meeting-th
08/05/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2563 md-and-a-th
27/02/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554 md-and-a-th
15/08/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2554 md-and-a-th
14/11/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2555 md-and-a-th
14/08/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2555 md-and-a-th
14/11/2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2554 md-and-a-th
11/05/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2555 md-and-a-th
14/05/2562 Analyst Meeting (Q1/2019 Operational Results) analyst-meeting-th
19/02/2563 Analyst Meeting (FY/2019 Operational Results) analyst-meeting-th
16/02/2564 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2563 financial-statements-th
31/12/2559 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2559 financial-statements-th
31/12/2558 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2558 financial-statements-th
31/12/2557 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2557 financial-statements-th
31/12/2556 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2556 financial-statements-th
31/12/2555 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2555 financial-statements-th
31/12/2554 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2554 financial-statements-th
20/02/2562 Analyst meeting (FY/2018 Operational Results) analyst-meeting-th
31/12/2560 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2560 financial-statements-th
06/11/2563 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2563 financial-statements-th
08/11/2562 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2562 financial-statements-th
13/11/2561 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2561 financial-statements-th
12/05/2563 Analyst Meeting (Q1/2020 Operational Results) analyst-meeting-th
11/08/2564 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2564 financial-statements-th
13/08/2562 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2562 financial-statements-th
12/05/2564 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2564 financial-statements-th
13/05/2562 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2562 financial-statements-th
08/05/2563 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2563 financial-statements-th
18/02/2562 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2561 financial-statements-th
15/08/2562 Analyst Meeting (Q2/2019 Operational Results) analyst-meeting-th
30/06/2561 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2561 financial-statements-th
18/08/2558 Analyst Meeting (Q2/2015) analyst-meeting-th
26/05/2558 Analysts Meeting (Q1/2015) analyst-meeting-th
30/09/2560 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2560 financial-statements-th
11/11/2562 Analyst Meeting (Q3/2019 Operational Results) analyst-meeting-th
30/09/2559 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2559 financial-statements-th
26/11/2561 Analyst meeting (Q4/2018) analyst-meeting-th
30/09/2558 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2558 financial-statements-th
30/09/2557 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2557 financial-statements-th
23/02/2559 Analyst meeting (Q1/2016) analyst-meeting-th
30/09/2556 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2556 financial-statements-th
30/09/2555 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2555 financial-statements-th
05/03/2558 Analysts Meeting (Q1/2015) analyst-meeting-th
30/09/2554 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2554 financial-statements-th
30/06/2560 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2560 financial-statements-th
30/06/2559 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2559 financial-statements-th
30/06/2558 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2558 financial-statements-th
15/11/2560 Analyst meeting (Q4/2017) analyst-meeting-th
30/06/2557 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2557 financial-statements-th
16/08/2559 Analyst meeting(Q3/2018) analyst-meeting-th
30/06/2556 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2556 financial-statements-th
16/08/2560 Analyst meeting (Q3/2017) analyst-meeting-th
30/06/2012 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2555 financial-statements-th
30/06/2554 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2554 financial-statements-th
17/05/2561 Analyst meeting (Q2/2018) analyst-meeting-th
31/03/2561 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2561 financial-statements-th
31/03/2560 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2560 financial-statements-th
16/05/2560 Analyst meeting (Q2/2017) analyst-meeting-th
31/03/2559 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2559 financial-statements-th
12/05/2559 Analyst Meeting (Q1/2016) analyst-meeting-th
31/03/2558 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2558 financial-statements-th
21/02/2560 Analyst meeting (Q1/2017) analyst-meeting-th
31/03/2556 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2556 financial-statements-th
31/03/2555 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2555 financial-statements-th
31/03/2554 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2554 financial-statements-th
16/02/2561 Analyst meeting (Q1/2018) analyst-meeting-th
10/08/2563 รายงานและงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2563 financial-statements-th
14/02/2563 รายงานและงบการเงินรวม ปี 2562 financial-statements-th
07/03/2564 รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 annual-report-th-th
06/03/2563 รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 annual-report-th-th
04/03/2562 รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 annual-report-th-th
02/03/2561 รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 annual-report-th-th