ทิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คุณสุรพล เกตุแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และ คุณสุพัฒน์ พิพิธวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

การลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา บุคลากรและนักวิจัย รวมไปถึงการฝึกงาน ตลอดจนการศึกษาดูงาน และโครงงานทางด้านวิศวกรรมของนิสิต ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์