โรงงานพิษณุโลก กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566

Phitsanulok Plant Activities for Children's Day

โรงงานพิษณุโลก กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 พนักงานโรงงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รณรงค์และส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อให้กลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับเด็กปกติ