โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

Nakhon Ratchasrima Plant Activities for Children's Day in 2023

โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 โรงงานนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง, โรงเรียน,ชุมชนและบริษัทเอกชนอื่นๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานสนามองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้จัดงานในธีม: ความปลอดภัยทางถนนของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน ด้วยการสอดแทรกความรู้ไว้ในเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกในการเล่นเกมส์และตอบคำถามต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองจำนวนมาก รวม 300 คน มีผลสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ 98%