โรงงานระยอง กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

Rayong Plant Activities for Children's Day in 2023

โรงงานระยอง กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด โรงงานระยองร่วมกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยบริษัทส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสอดแทรกความรู้ และการพัฒนาทักษะไว้ในเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกในการเล่นเกมส์ พร้อมทั้งได้พัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองจำนวนมาก รวม 400 คน