รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดี เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11