รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565

SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งได้นำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว