รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย” ประจำปี 2565

รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย” ประจำปี 2565
รางวัลโครงการ ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย ประจำปี 2565

รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย” ประจำปี 2565

จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ในระดับดีเด่น ทั้ง 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานพิษณุโลกโรงงานนครราชสีมา โรงงานระยอง และ โรงงานสุราษฎร์ธานี