ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

2021

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์รับรองจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  (มยส.)  ประจำปี 2563  จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัด

  • โรงงานพิษณุโลก ได้รับใบรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
  • โรงงานระยองได้รับใบรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับใบรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 4