ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ” ปี 2563

Corporate Governance with “Excellent” rating in 2020

ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนน สูงถึง 92%

Recommended Posts