Skip to content

โอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศพลิกวิกฤติโลกร้อนเป็นโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์พร้อมรับมือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

GRI 305-2
ISO 26000 and ISO 14001

แนวทางการดำเนินงาน

        ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคง เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศแปรปรวนการเกิดอุทกภัยที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น การขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากนักลุงทนที่มุ่งเน้นการไปสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ นับตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน
Paris Agreement เพื่อความร่วมมือในจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเชลเซียสและในปัจจุบันป ระเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

          เพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน Task Force on Climate-related และ Financial Disclosures (TCFD) ซึ่งรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

นโยบาย : นโยบายสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย :

ลูกค้า ผู้ใช้ถนนและชุมชน

เป้าหมายระยะสั้น

การทบทวนความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้คลอบคลุมทุกกระบวนการ ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

เป้าหมายระยะยาว

ตั้งเป้าหมายให้ทุกชุมชน ปราศจากปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ผลการดำเนินการ

เราได้พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกายภาพด้านนโยบายและกฏหมายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธรุกิจโดยได้รวมเข้ากับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการกำหนดกลยุทธ์การพิจารณานี้ได้รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ