Skip to content

การบริหารจัดการน้ำ

เรามุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด อย่างมีความรับผิดชอบ

GRI 303-3, ISO 26000 and ISO 14001

แนวทางการดำเนินงาน

ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน (ยางมะตอยน้ำ) และเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โรงงานของเราในประเทศไทยมีการสร้าง แหล่งเก็บกักน้ำผิวดินภายในโรงงาน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ นอกจากนี้ ระบบท่อระบายน้ำของโรงงานได้ถูกออกแบบมาเพื่อดักเก็บน้ำทิ้งและของเสียอื่นๆในระบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในโรงงาน รวมถึงเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ และปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

นโยบาย : นโยบายสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง :

ลูกค้า ชุมชน ซัพพลายเออร์ และ หน่วยงานราชการท้องถิ่น

เป้าหมายระยะสั้น :

  1. ลดอัตราการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลลง 5%(เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564)
  2. ข้อร้องเรียนจากชุมชนจากความขัดแย้งของการใช้น้ำเป็นศูนย์

เป้าหมายระยะยาว :

  1. ข้อร้องเรียนจากชุมชนจากความขัดแย้งของการใช้น้ำเป็นศูนย์

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2565 :

  • ลดอัตราการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลลงได้ 21%(เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564) สำหรับธุรกิจผลิตยางมะตอยในประเทศไทย และสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
  • ปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อยู่ที่ 2.8 เมกะลิตร
  • ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้น้ำจากแหล่งสาธารณะ

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด (หน่วย : เมกะลิตร)


หมายเหตุ : แสดงข้อมูลการใช้น้ำของกลุ่มธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย และสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนปริมาณน้ำที่ดึงเข้ามาใช้แต่ละประเภทของปี 2565