Skip to content

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

เราส่งเสริมด้านความตระหนักเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

GRI 416
ISO 26000 and ISO 45001

แนวทางการดำเนินงาน

จากกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เราตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และดำเนินการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้า ส่งมอบ จัดเก็บ และการใช้งาน ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า  

นโยบาย : นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ

ผู้มีส่วนได้เสีย :

ลูกค้า ชุมชน ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ และ พนักงาน

เป้าหมายระยะสั้น :

  1. ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัย
  2. ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 85%

เป้าหมายระยะยาว :

  1. สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านเทคนิคการก่อสร้างถนนและความปลอดภัย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2566 :

  • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและความปลอดภัยการดำเนินงานจำนวน 18 ครั้ง
  • ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการเท่ากับ 87%

ปี 2566

“0”

จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์และบริการ

โครงการ Safety with Customer ปี 2566

ดำเนินโครงการผ่านขั้นตอนดังนี้​

  1. Awareness with Customer – เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ ความปลอดภัยต้องมาก่อน
  2. Safety Survey Together – ด้วยความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านยางมะตอย
  3. Best Practice to Operate – แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของลูกค้า

โครงการสานเสวนากับลูกค้า บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง จำกัด จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงงานพระประแดงได้ดำเนินการไปสานเสวนากับลูกค้า บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง จำกัด จ. ฉะเชิงเทรา พบว่ามีจุดเสี่ยงอันตรายตรงทางเข้า-ออก ของบริษัท วนิชชัยก่อสร้าง จำกัด ที่เป็นทางโค้ง อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการเสนอแนะนำให้ติดกระจกส่องทางโค้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งโรงงานฯได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางขนส่งสินค้า

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงงานฯดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งทาง ทางเข้า-ออกแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเส้นทางขนส่งสินค้า มีพนักงานเข้าร่วม 7 คน ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม 2 คน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 15,455 บาท

Satisfaction Rate

100%

โครงการสานเสวนากับลูกค้า หจก.จิรวัฒน์การโยธา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการไปสานเสวนา กับลูกค้า หจก.จิรวัฒน์การโยธา  จ.นครศรีธรรมราช  พบว่ามีจุดเสี่ยงอันตราย ตอนรถขนส่งสินค้าต้องถอยหลังลงตาชั่งและหางรถพ้นออกมานอกถนน  อีกทั้ง เกทวาล์วทองเหลืองแท็งค์ลงยางมีสภาพชำรุด อาจเกิดอันตรายขณะลงสินค้าให้ลูกค้าได้  ทางโรงงานฯดำเนินโครงการเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งและหน้างานลูกค้า

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก และเปลี่ยนเกจวาล์วท่อ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเส้นทางขนส่งสินค้าและหน้างาน  มีพนักงานเข้าร่วม 6 คน ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม 1 คน  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม  2,370 บาท

Satisfaction Rate

100%

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้า Road Safety for All
บริษัท ช.มิตรยนต์ จำกัด จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด โรงงานนครราชสีมา  ได้ดำเนินโครงการ  เสริมสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้า Road Safety for All  บริษัท ช.มิตรยนต์ จำกัด จ.นครราชสีมา โดยการถ่ายทอดความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพให้ผู้ที่หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน ผ่านโครงการ HANDS 2 HEARTS : CPR FOR ALL โดยให้ลูกค้าฝึกปฏิบัติ CPR และการใช้เครื่อง AED เพื่อปลูกฝังแนวความคิดพร้อมสร้างจิตสำนึกเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น  มีพนักงานเข้าร่วม 8 ท่าน  ผู้มีส่วนได้เสีย 19 ท่าน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม  5,000 บาท

Satisfaction Rate

95%