Skip to content

การบริหารจัดการทุนมนุษย์

เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการทำงานให้พนักงานสามารถบริหารเวลางานและการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว

GRI 401-1
ISO 26000 and TLS 8001

แนวทางการดำเนินงาน

เราสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาความก้าวทางอาชีพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและโอกาสในอนาคตของพนักงาน ตามหลักการ “พนักงานเป็นศูนย์กลาง” 

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ :

คณะกรรมการบริษัท พนักงาน และหน่วยงานกำกับดูแล

เป้าหมายระยะสั้น :

  1. อัตราการเลื่อนตำแหน่งกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นระดับบริหาร 25% (2561-2563)
  2. อัตราการลาออกของพนักงานไม่เกิน 10%

เป้าหมายระยะยาว :

  1. ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป (Average Time to fll in) ไม่เกิน 90 วัน
  2. เกณฑ์คุณภาพพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่รับเข้าทำงาน (Quality of Hire) ผ่านการประเมินผลการทำงานตามเป้าหมายในระยะ 6 เดือนแรกเข้า
  3. มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพครบทุกตำแหน่งงานเป้าหมาย 100%

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565 :

  • อัตราการเลื่อนตำแหน่งกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นระดับบริหาร คิดเป็น 22%
  • อัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานคิดเป็น 10.4%

อัตราการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นระดับบริหาร

22%

สัดส่วนการกลับมาทำงานหลังจากลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน

100%

อัตราการลาออกโดยสมัครใจ