รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อหุ้นยั่งยืนตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้องผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย