รางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2563

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัณไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์ กรุงเทพฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในรูปแบบความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น