รางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565

3Rs & KAIZEN Award 2565 - tipco
3Rs & KAIZEN Award 2565
3Rs & KAIZEN Award 2565 - 4

รางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความตระหนักด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการนำของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) โดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN

  • โรงงานระยอง ได้รับรางวัล 3Rs Award, Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs + Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์