โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

Low Emission Support Scheme

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

หรือ Low Emission Support Scheme จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้านป่าไม้ พลังงาน และด้านการจัดการของเสีย ส่งผลให้สามารถช่วยลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ รวมประมาณ 496.861 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

  • โรงงานพิษณุโลก ด้านป่าไม้ สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 365.747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  • โรงงานพระประแดง ด้านการจัดการของเสีย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  • โรงงานนครราชสีมา ด้านพลังงานทดแทน และด้านการจัดการของเสีย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า