Green Industry Award

Green Industry Award
Green Industry Award

Green Industry Award

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ทุกโรงงานในประเทศไทย

  • โรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เป็นครั้งแรก
  • โรงงานพระประแดง โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4