โรงงานระยอง โครงการ Asphalt Knowledge Sharing

โครงการ Asphalt Knowledge Sharing

โรงงานระยอง โครงการ Asphalt Knowledge Sharing

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงงานระยองได้แบ่งปันความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และวัสดุในการทำถนนทางหลวงให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 15 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษา และอาชีพต่อไป