โรงงานสุราษฎร์ธานี วางแผนในการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน

วางแผนในการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน

โรงงานสุราษฎร์ธานี วางแผนในการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 | พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมสานเสวนา กับชุมชนบ้านสันติสุข ข้างโรงงาน ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำการประมงชายฝั่ง พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ในการศึกษา และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทร่วมผลักดันและพัฒนาเศรษศฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น บริษัทตระหนักถึงผลเชิงบวก ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม และคนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข