โรงงานพิษณุโลกโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง

โรงงานพิษณุโลกโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 | โรงงานพิษณุโลก ได้รับเกียรติจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและหน้าที่ของผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในการขนส่ง แก่ผู้ประกอบการรถขนส่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566