โรงงานระยอง โครงการธนาคารขยะ สาขาบ้านเรย์โคล

โครงการธนาคารขยะ สาขาบ้านเรย์โคล

โรงงานระยอง โครงการธนาคารขยะ สาขาบ้านเรย์โคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 | พนักงานและผู้บริหาร บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด ร่วมจัดทำธนาคารขยะ สาขาบ้านเรย์โคล ขยายผลจากโครงการขยะเพื่อน้อง ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน และครอบครัวคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะทั่วไปที่ต้องนำไปฝังกลบ รวมทั้งส่งเสริมการมีจิตอาสาและการแบ่งปันเพื่อสังคม ซึ่งโรงงานระยองได้บูรณาการร่วมกับโครงการ Raycol 3Rs for Kids โดยพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวร่วมคัดแยกขยะที่มีมูลค่าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ลังกระดาษ เป็นต้น แล้วนำไปฝากที่ธนาคารฯ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะชั่งน้ำหนักและจดบันทึกลงบัญชี เมื่อสะสมปริมาณขยะได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร พนักงานผู้ฝากจะได้รับของกินของใช้ในครัวเรือนเป็นดอกเบี้ย ธนาคารจัดแบ่งขยะเป็น 2 ส่วน 70% ส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ที่เหลือ 30% ส่งจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อในท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนการดำเนินการของธนาคารต่อไป