โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 | คุณสุเทพ เกิดสมบัติ ตัวแทนบริษัทฯ แนวร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 8 เครือข่าย ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทร่วมผลักดันและสร้างคุณธรรมที่ดี เพราะทางบริษัทตระหนักถึงผลที่ดี ที่จะเกิดขึ้น หากสังคมและคนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข